VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“)

vydané Samuelem Polohou, IČ 87411709, který provozuje e-shop dostupný na www.ohara.cz,

k úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi

Gadgets House, s.r.o., IČ: 242 80 071, se sídlem Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha

9, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 192465, zastoupená Josefem Ciprou,

jednatelem, (dále jen „Prodávající“), na straně jedné, a

Zákazníkem e-shopu (dále jen „Kupující“), na straně druhé,

(dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

1. POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy

psané s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:

E-mail textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva

poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických

komunikací, která může být uložena v síti nebo

v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;

E-shop internetová aplikace dostupná v síti internet,

vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání

Zboží Koncovým zákazníkem;

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)

2016/679;

Kupní smlouva smlouva podle §2079 Občanského zákoníku

uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím

E-shopu;

Kupující je osoba, která si objednala zboží u Prodávajícího

prostřednictvím Stránek Zprostředkovatele

Košík funkcionalita E-shopu, která je automaticky

generována Uživatelem tím, že přidává nebo odebírá

Zboží;

Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších právních předpisů;

Objednávka dokončená transakce Koncovým zákazníkem

s úmyslem uzavřít kupní smlouvu ke Zboží,

stisknutím příslušného tlačítka;

Osobní údaje jakékoli informace o Uživateli, na základě kterých

lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

Spotřebitel je každý kupující, který je fyzická osoba a požívá

ochrany spotřebitele dle platného práva;

Stránky se rozumí webová aplikace provozovatele E-shopu,

kterou lze prohlížet webovým prohlížečem, dostupné

na adrese www.ohara.cz.

Uživatelský účet účet k E-shopu, zřízený za podmínek těchto VOP za

účelem zjednodušení administrace objednávek kupujícím;

Uživatelské údaje osobní údaje o kupujícím, který se registroval

k Uživatelskému účtu a další údaje týkající se zejména

historie jeho obchodních transakcí a nákupních

preferencí.

Webové rozhraní je soubor opatření, která v některých směrech

omezují funkčnost a možnosti Uživatele v rámci

webové aplikace E-shopu;

Zprostředkovatel podnikatel, který zprostředkovává Uživatelům

Stránek uzavření kupní smlouvy o zboží s Prodávajícím,

a to v prostředí E-shopu;

Zboží jsou výrobky a/ nebo služby, které jsou nabízeny v

E-shopu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících

2. PŘEDMĚT VOP

2.1. Předmětem těchto Obchodních podmínek je úprava práv a povinností při vzniku

zprostředkované Kupní smlouvy uzavřené v prostředí E-shopu Zprostředkovatelem

na účet a ve prospěch Prodávajícího.

2.2. Zprostředkovatel jedná ve prospěch Prodávajícího tak, že přijaté Objednávky Kupujícího

zasílá k akceptaci Prodávajícímu.

3. INFORMACE SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Zboží.

3.2. Odstoupení od smlouvy použije reklamační formulář nebo zašle na svoje náklady

Prodávajícímu na adresu sídla společnosti Prodávajícího. Je přitom povinen uvést

číslo svého bankovního účtu.

3.3. Vzor odstoupení od smlouvy : odkaz na http://www.scmbd.cz/uploads/legislativne_

pravni_vzory/sb0143_2013.pdf nebo zde: http://cl.ly/1e0W0X033c3p

3.4. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání

s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a

vlastnostmi daného zboží.

3.5. Ceny Zboží jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dodání se liší podle zvolené

metody platby a dodání Zboží.

4. KUPNÍ SMLOUVA

4.1. Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží prostřednictvím E-shopu Koncovému

Zákazníkovi.

4.2. Kupující kupuje od Prodávajícího Zboží, které si zvolil (v množství, které zvolil)

v uživatelském prostřední E-shopu, kde je vložil do Košíku. Kupující se zavazuje

zaplatit cenu Zboží, která je uvedena u Zboží, včetně nákladů na dopravu.

4.3. Kupní cena je splatná před Dodáním zboží nejpozději bezprostředně před jeho

převzetím Kupujícím.

4.4. Kupující si může na Stránkách ve svém Webovém rozhraní při tvorbě Objednávky

zvolit způsob platby kupní ceny Prodávajícímu.

4.5. Prodávající je oprávněn volbu Kupujícího omezit i bez udání důvodu.

4.6. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající; §2097 Občanského zákoníku se

tímto neaplikuje.

4.7. Kupující je povinen uhradit náklady na poštovné a balné, ve výši uvedené u Objednávky.

4.8. Způsob platby volí Kupující výhradně z nabízených možností v E-shopu. Kupující je

povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u

tohoto způsobu platby.

4.9. Kupující je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí

(včetně variabilního symbolu) a včas.

4.10.Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží v přiměřené lhůtě od provedení platby nebo

ukončení objednávky, pokud byla zvolena platba na dobírku. Lhůty uvedené v Eshopu

jsou pouze orientační.

4.11.Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku ve webovém rozhraní Stránek

Zprostředkovatele.

4.12.Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.12.1.Objednávce (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního

košíku webového rozhraní E-shopu),

4.12.2.kupní ceně a způsobu její úhrady,

4.12.3.údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.12.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.13.Objednávku odešle Kupující Zprostředkovateli koupě kliknutím na tlačítko „objednat“

nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem

končí a odesílá se Prodávajícímu.

4.14.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. §

1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.15.Okamžikem uzavření Kupní smlouvy, je potvrzení objednávky Prodávajícím

doručené na e-mailovou adresu Kupujícího.

4.16.Prodávající a Zprostředkovatel mají právo požadovat od Kupujícího uzavření smlouvy

písemně či telefonicky, či doplnění informací od Kupujícího, a to i poté, co

byla objednávka Prodávajícím potvrzena.

4.17.Prodávající má právo poskytovat slevy na Zboží. Pokud Prodávající nestanoví jinak,

slevy se nedají kombinovat.

4.18.Nebezpečí ztráty, poškození a zničení přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí

Zboží.

5. UŽIVATELSKY ÚČET

5.1. Některé služby v prostředí E-shopu mohou být přístupné pouze registrovaným uživatelům,

kterým Zprostředkovatel na jejich žádost uživatelský účet zřídí.

5.2. Kupující, který se chce registrovat, je povinen poskytnout pro účely zřízení uživatelského

účtu svoje pravdivé a aktuální osobní údaje. Kupující je povinen aktualizovat

svoje osobní údaje v uživatelském účtu u každé objednávky zejména při změně jména,

bydliště a kontaktních údajů.

5.3. Zprostředkovatel má právo přístup ke službám E-shopu a k jeho uživatelskému účtu

dle vlastního uvážení zcela omezit, a to i bez předchozího oznámení.

5.4. Ochrana uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro

uživatele povinné podle instrukcí daných v prostředí E-shopu a vyjádřených na webovém

rozhraní. Kupující nesmí sdělit přístupové údaje k uživatelskému účtu třetí

osobě. E-shop a Prodávající neodpovídají žádným způsobem za škody či jiné újmy

způsobené prozrazením hesla Uživatelem k uživatelskému účtu třetím osobám.

6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla

prostřednictvím profesionálního doručovatele. Tento způsob převzetí zboží vylučuje

možnost prohlídky Zboží před zaplacením.

6.2. Kupující má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností

uvedených Webovém rozhraním Stránek.

6.3. Vykonáním volby Kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních

podmínek přepravce.

6.4. Prodávající může od Kupujícího požadovat uzavření zvláštní dohody o doručení i po

potvrzení Objednávky. Nedojde-li k dohodě, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy

odstoupit.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně

nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen též

uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady

spojené s jiným způsobem doručení.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů

zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě

shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky

odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech

povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky. Zároveň je Kupující

povinen neprodleně nahlásit poškození zásilky prodejci prostřednictvím webové

stránky www.reklamacniformular.cz.

6.7. Dodací lhůta je pro každé zboží stanovena zvlášť webovým rozhraním Stránek.

7. ODSTOUPENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Prodávající má právo až do převzetí zboží Kupujícím odstoupit od Kupní smlouvy i

bez udání důvodu, a to i tak, že oznámí Zprostředkovateli, že Zboží nemůže dodat.

Zprostředkovatel o tom neprodleně informuje Koncového zákazníka Prodávající

neodpovídá za škodu způsobenou odstoupením od Kupní smlouvy Kupujícímu.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

8.1. Kupující (Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít

webové stránky Prodávajícího www.reklamacniformular.cz nebo písemnou formu na

adresu Prodávajícího.

8.2. Zprostředkovatel koupě je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace,

nepřebírá však žádná práva a povinnosti smluvní strany koupě zejména k plnění

nároků z vad zboží.

8.3. Prodávající je povinen dodat věc ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických

vad.

8.4. Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Práva Spotřebitele

z vadného plnění jsou dána Občanským zákoníkem.

8.5. Není-li uvedeno ve smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající

žádnou záruku za jakost zboží.

8.6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu

a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

8.7. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a

předmět plnění podle pokynů Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla

být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu,

právo z vadného plnění mu nebude přiznáno.

8.8. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy

byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace

Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se

účastníci nedohodnou na delší lhůtě.

9. POUČENÍ KUPUJÍCÍCH-SPOTŘEBITELŮ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

9.1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti

nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím,

který je podnikatelem (dále také jako "Spotřebitel").

9.2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti

dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, jde –li o smlouvu, jejímž předmětem je

několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky

zboží.

9.3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy

9.3.1.o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

9.3.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

9.3.3.o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit,

9.3.4.o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,

pokud porušil jejich původní obal,

9.3.5.o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán

s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro

odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil

Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

9.4. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající poruší smlouvu

podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od

smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

9.5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém

odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného

právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení

důvodu a poučení o právu odstoupit od smlouvy dle přílohy nařízení vlády č.

363/2013 Sb., je k dispozici.

9.6. Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat zpět na adresu Prodávajícího.

Kupující jako spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení

důvodu náklady spojené s navrácením zboží.

9.7. Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu

Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než

mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně

případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který

Prodávající nabízí.

9.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající na adrese svého

sídla. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou

adresu kupujícího.

10. OCHRANA AUTORSKYCH PRÁV

10.1.Stránky jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský

zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se ke

Stránkám.

10.2.Obsah Stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná

majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu

na ochranu osobních údajů a GDPR.

11.2.Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána v Zásadách zpracování

osobních údajů. Vztahy mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím byly upraveny

ve Smlouvě společných správců.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Použitím Stránek Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

12.2.Koncový zákazník, který je mladší 16 let, dává užitím Stránek Zprostředkovateli

najevo, že si opatřil potřebný souhlas svých zákonných zástupců k právnímu jednání

s Prodávajícím a E-shopem.

12.3.Koncový zákazník, který je mladší 16 let, může udělit souhlas se zpracováním osobních

údajů jen tehdy, pokud jeho souhlas schválí zákonný zástupce.

12.4.Za písemnou formu se považuje též sdělení či zpráva doručená e-mailem.

12.5.Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavření kupní smlouvy nese

Zprostředkovatel, vyjma nákladů Uživatele na vlastní internetové připojení při užití

Stránek.

12.6.Znění VOP může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a

povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Pokračováním v používání Stránek však dáváte souhlas s novým zněním obchodních

podmínek.

12.7.Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou: Česká obchodní inspekce,

kontakt: www.coi.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt.

www.uoou.cz, Živnostenské úřady; Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního

řešení sporů u České obchodní inspekce. Podmínky jsou zveřejněny na

jejích internetových stránkách.

12.8.Spotřebitel se může též domáhat svých práv u obecných soudů ČR


Porovnat 0

No products

To be determined Doprava
0 Kč Celkem

Pokladna